پیوند سلول های بنیادی

عمل پیوند سلول بنیادین، یا همان پیوند مغز استخوان، روندی طولانی است  و این کتابچه برای آشنا کردن بیماران با این روند، تهیه شده است.

اگر بیماری به پیوند سلول بنیادین نیاز دارد، بسیار مهم است که در مورد آن اطلاعات داشته باشد و بداند که در طی این روند، برای او چه اتفاقاتی خواهد افتاد.

ما سعی کرده ایم که در این کتابچه، اطلاعات عمومی مربوط به پیوند سلول بنیادین را که بیمار نیاز دارد بداند، جمع آوری نماییم.

می توان سایر اطلاعات مورد نظر را از پزشک و پرستار بخش پیوند بدست آورد.

دانلود فایل کتاب

دیدگاه شما: