تشخیص قبل از تولد بیماری های نقص ایمنی اولیه

تشخیص قبل از تولد بیماری های نقص ایمنی اولیه در خانواده با سابقه مثبت این بیماری ها در مرکز تحقیقات ایمونولوژی،آسم و آلرژی (۱۳۹۴)

 

دانلود فایل بوروشور

دیدگاه شما: