دیدار دكتر مصطفي جمالي از موسسه نقص ایمنی

براساس هماهنگي به عمل آمده از سوي مؤسسه با معاونت اجتماعي وزارت بهداشت

آقاي دكتر مصطفي جمالي مديركل سازمانهاي مردم نهاد وزارت بهداشت روز يكشنبه ٩٧/١١/١٤ ساعت ٩ صبح براي بازديد از مؤسسه به مركز تحقيقات ايمونولوژي آسم و آلرژي آمدند جلسه با حضور خانم سالك و خانم دكتر پورپاك و آقاي دكتر فضل الهي و خانم دكتر نوري زاده تشكيل شد در ابتدا ايشان از محل مؤسسه در مركز تحقيقات بازديد كردند و خانم سالك خلاصه اي از روند تشكيل و تأسيس مؤسسه به اطلاع ايشان رساند وي با اشاره به مسأله نوپا بودن مؤسسه و همچنين ناشناخته بودن بيماري نقص ايمني در بين عموم جامعه خواستار حمايت واحد سازمانهاي مردم نهاد وزارت بهداشت از مؤسسه براي شناساندن ومعرفي اين مؤسسه به خيرين سلامت شد دكتر جمالي در پاسخ يكي از راهكارهاي حل اين مشكل را افزودن برخي از خيرين از جمله رؤساي بانكها در هيأت امناي مؤسسه بيان كرد و پيشنهاد داد فيلمي درباره بيماران نقص ايمني و مشكلات آنها به زبان ساده تهيه شود و در جلسه مجمع خيرين سلامت كشور نمايش داده شود كه البته در اين فيلم بايد cost& benefit درمان بيماران تحليل گردد تا بتواند مؤثر واقع شود همچنين ايشان عنوان كرد بهتر است همه مؤسسات مرتبط با نقص ايمني در سراسر كشور مانند تهران و يزد و مشهد و اصفهان با يكديگر تجميع گردند و با هم تشريك مساعي داشته باشند ايشان عنوان كردند كه تشكيل چنين شبكه اي مي تواند حتي حمايت وزير محترم بهداشت جناب آقاي دكتر نمكي را به همراه داشته باشد سپس ساير اعضا با توجه به اهميت تشخيص زودرس و درمان سريع ازجمله پيوند مغز استخوان در درمان بيماران نقص ايمني به بحث يافتن دهنده مناسب و تشكيل بانك اهداكنندگان داوطلب اشاره كردند سپس خانم دكتر نوري زاده به ارائه اسلايدهاي مربوط به آزمون TREC و KRECدر نوزادان و راه اندازي آن در مركز تحقيقات پرداختند و خواستار حمايت وزارت بهداشت از اين موضوع به ويژه حمايت خيرين از ساخت كيتهاي تشخيصي در مركز تحقيقات شدند در اين باره آقاي دكتر جمالي پيشنهاد كردند

cost&benefit

اين روش با مشورت يك اپيدميولوژيست تحليل و بررسي گرددو به صورت مكتوب محاسبه و ارائه شود همچنين بهتراست با مراكز ديگر اچ ال اي تجميع شويم و هر كدام از مراكز مسئول انجام بخشي از كار باشند البته يك نفر هم كه پزشك نيست متولي و مسئول كل گروه باشد و گروه را مديريت كند به اين ترتيب كار پيشرفت بهتري خواهد داشت. در خاتمه ايشان بر تهيه گزارشها و ساخت كليپ ذكر شده در اسرع وقت تأكيد كردند.

دیدگاه شما: