بیماری نقص ایمنی از جمله بیماری های ناشناخته در بین افراد جامعه است که منجر به بروز مشکلات متعدد شامل عفونت های مکرر پوستی، تنفسی، گوارشی و بستری های مکرر در بیمارستان می گردد. با توجه به اینکه درمان این بیماران هزینه های سنگینی به خانواده بیماران و سیستم بهداشتی درمانی کشور تحمیل می نماید، لذا موسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی با هدف معرفی بیماری نقص ایمنی به افراد جامعه کلیپی تهیه نموده است که در آن مشکلات بیماران نقص ایمنی از زبان خود بیماران و به شکل مستند بیان می شود و در ادامه پزشکان فوق تخصص آلرژی  و ایمونولوژی بالینی به تبیین راههای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری می پردازند.