برای انجام آزمایش های نقص ایمنی به کجا مراجعه کنیم ؟

برای انجام آزمایش های نقص ایمنی به مرکز تحقیقات ایمونولوژی،آسم و آلرژی مراجعه نمایید. جهت مشاهده لیست آزمایش های قابل انجام در این مرکز فایل ذیل را دانلود فرمایید.

 دانلود فایل آزمایش های تخصصی 

دانلود فایل آزمایش های تشخیص ژنتیک