اهداف موسسه :

  • حمایت مستمر از بیماران نقص ایمنی در زمینه های پیشگیری، تشخیص و درمان
  • اطلاع رسانی به بیماران و افزایش سطح آگاهی آنان و سایر گروههای مرتبط و عموم جامعه
  • بهبود کیفیت زندگی بیماران و خانوادههای آنان از طریق آموزش و تلاش برای فراهم کردن امکانات تشخیصی و درمانی
  • کمک به توانمندسازی بیماران در جهت بهبود مدیریت بیماری خود و کاهش پیامدها و عوارض آن
  • جذب نیروهای داوطلب، امکانات و منابع مالی مردمی و سازمانهای دولتی و غیردولتی
  • جذب همیاری مردم به عنوان حمایت از بیماران نقص ایمنی در جهت کمک به افزایش دسترسی به امکانات تشخیصی، درمانی
  • برگزاری سمینار ها، گردهمایی ها و دوره های آموزشی جهت دستیابی به اهداف موسسه
  • ارائه پیشنهاد ها و طرح ها به مسئولان ذیربط و نیز ارائه مشاوره در مواردی که به موسسه ارجاع می شود.