رئیس هیأت مدیره: دکتر مصطفی معین

اعضای هیأت مدیره: دکتر زهرا پورپاک – دکتر مسعود موحدی – دکتر محمدرضا فضل الهی

مدیرعامل: مرضیه سالک

خزانه دار: دکتر مریم نوری زاده

بازرس: دکتر ابوالفضل گلستانی