رئیس هیأت امنا:

دکتر مصطفی معین ( فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران)

مشاهده رزومه

اعضای هیأت امنا:

دکتر زهرا پورپاک( دکترای ایمونولوژی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر مسعود موحدی ( فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر محمدرضا فضل الهی ( فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر عبدالرحمن رستمیان( فوق تخصص روماتولوژی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر ابوالفضل گلستانی( دکترای تخصصی بیوشیمی، استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران )

دکتر بهمن شاه محمدی(دکترای تخصصی مهندسی برق، عضو هیأت علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه صداوسیما)

دکتر وحید قبادی دانا

دکتر مریم نوری زاده( دکترای ایمونولوژی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

خانم فاطمه برزگر (کارشناس زبان انگلیسی ، رئیس بنیاد خیریه زینب کبری”س”)

خانم مرضیه سالک( کارشناسی ارشد ارتباطات، مدیر عامل موسسه)