دهمين جلسه هيأت امناي موسسه حمايت از بيماران مبتلا به نقص سيستم ايمني