بیمار ۳

بیمار ۳

نوع بیماری : سرطان
هزینه درمان : ۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان

دیدگاه شما: