بیمار ۱

بیمار ۱

نوع بیماری : سرطان
هزینه درمان : ۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان

دیدگاه شما: