۲۵

فروردین

پیوند سلول های بنیادی

عمل پیوند سلول بنیادین، یا همان پیوند مغز استخوان، روندی طولانی است و این کتابچه برای آشنا کردن بیماران با این روند، تهیه شده است. اگر بیماری به پیوند سلول بنیادین نیاز دارد، بسیار مهم است که در مورد آن اطلاعات داشته باشد و بداند که در طی این روند، برای او چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ما […]