۲۹

آذر

بیمار ۴

بیمار ۴ نوع بیماری : سرطان هزینه درمان : ۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان نام و نام خانوادگیتلفنایمیل بدون موضوع پرداخت :داروتحصیلتغذیهمبلغ دلخواه خود را برای کمک به بیمار وارد نمایید if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","symbol_left":"","symbol_right":"\u0631\u06cc\u0627\u0644","symbol_padding":" ","thousand_separator":",","decimal_separator":".","decimals":0},"base_url":"http:\/\/www.idpa.org.ir\/wp-content\/plugins\/gravityforms-master","number_formats":[],"spinnerUrl":"http:\/\/www.idpa.org.ir\/wp-content\/plugins\/gravityforms-master\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 7) {gf_global["number_formats"][7] = {"1":{"price":false,"value":false},"2":{"price":false,"value":false},"4":{"price":false,"value":false},"5":{"price":false,"value":false},"6":{"price":"decimal_dot","value":false}};if(window["gformInitPriceFields"]) jQuery(document).ready(function(){gformInitPriceFields();} );} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} ); jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [7,[...]

۲۹

آذر

بیمار ۳

بیمار ۳ نوع بیماری : سرطان هزینه درمان : ۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان نام و نام خانوادگیتلفنایمیل بدون موضوع پرداخت :داروتحصیلتغذیهمبلغ دلخواه خود را برای کمک به بیمار وارد نمایید if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","symbol_left":"","symbol_right":"\u0631\u06cc\u0627\u0644","symbol_padding":" ","thousand_separator":",","decimal_separator":".","decimals":0},"base_url":"http:\/\/www.idpa.org.ir\/wp-content\/plugins\/gravityforms-master","number_formats":[],"spinnerUrl":"http:\/\/www.idpa.org.ir\/wp-content\/plugins\/gravityforms-master\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 6) {gf_global["number_formats"][6] = {"1":{"price":false,"value":false},"2":{"price":false,"value":false},"4":{"price":false,"value":false},"5":{"price":false,"value":false},"6":{"price":"decimal_dot","value":false}};if(window["gformInitPriceFields"]) jQuery(document).ready(function(){gformInitPriceFields();} );} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} ); jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [6,[...]