صورتجلسه موسسه حمايت از بيماران مبتلا به نقص سيستم ايمني

جلسه به صورت مجازي در تاريخ شنبه ٩٩/٢/٦ ساعت ٨ صبح با حضور جناب آقاي دكتر مصطفي معين، جناب آقاي دكتر مسعود موحدي، جناب آقاي دكتر محمدرضا فضل الهي، سركار خانم دكتر زهرا پورپاك، جناب آقاي دكتر بهمن شاه محمدي، سركار خانم دكتر نوري زاده و سركار خانم مرضيه سالك تشكيل گرديد.
در اين جلسه ابتدا ادامه مفاد برنامه عملياتي اصلاح گرديد كه البته به فرمايش جناب دكتر معين قرار شد فايل برنامه براي ويرايش نهايي در اختيار جناب آقاي ابوالفضل گلستاني( بازرس موسسه) قرار گيرد و پس از آن برنامه با امضاي نهايي همه اعضا مورد اجرا قرار گيرد.
سپس مقرر شد به زودي گروه مجازي بيماران با نظارت جناب آقاي دكتر فضل الهي تشكيل گردد.
در اين گروه سعي بر ارتقاء سبك زندگي بيماران و ارائه مطالب علمي، آموزشي، اجتماعي، فرهنگي مي باشد. براي اين منظور لازم است ابتدا محتواي علمي گروه توسط اعضا تأمين شود كه البته شامل ارائه برنامه اي به بيماران براي مقابله با پاندمي كرونا هم مي باشد و مهارت زندگي در شرايط كرونايي به بيماران آموزش داده شود. از جمله برنامه هاي آتي موسسه برگزاري وبينار هاي آموزشي براي بيماران خواهد بود.

دیدگاه شما: